B3 Szabad felhasználású jelzáloghitel


1. Miért előnyös Önnek a Szabad felhasználású jelzáloghitel?

  • a hitelösszeg szabadon felhasználható,
  • kedvezőtlen kondícióval rendelkező, magas törlesztő-részletű hiteleit kedvezőbbre cserélheti,
  • lakossági számlavezetés esetén, ha számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat vesz igénybe, kamatkedvezmény érvényesíthető.

2. Milyen célokra igényelhető a Szabad felhasználású jelzáloghitel?

A szabad felhasználású kölcsön célja az igénylők olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, amelyekre valamilyen okból nem tud egyéb hitelt felvenni, de rendelkezik a Hitelintézet számára megfelelő ingatlanfedezettel.

3. Milyen devizanemben érhető el?

  • a Szabad felhasználású jelzáloghitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

  • a kölcsön összege minimum 500 ezer forint, maximum 50 millió forint.

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi &#8222a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.


5. Milyen futamidőre lehet a Szabad felhasználású jelzáloghitelt igényelni?

  • a kölcsön futamideje minimum 3, maximum 10 év.

6. Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

  • az igénylő(k) nagykorú cselekvőképes, természetes személy,
  • állandó bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély,személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik
  • legalább 6 hónapja folyamatos (a jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónapos) határozatlan idejű főállású munkaviszonya - ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat - vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, betéti társaság (a továbbiakban: "Bt") beltag, közkereseti társaság (a továbbiakban: "KKT" tag), a jövedelem több jogviszonyból is származhat), vagy nyugdíjas, és nincs GYES-en vagy GYED-en,
  • határozott idejű munkaviszony abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató által időszakonként meghosszabbított határozott idejű munkaszerződés legalább 3 éve folyamatosan fennáll.
  • munkáltatói telefon, amely ellenőrizhetően a munkáltatóhoz tartozik
  • szerződéskötésig a Hitelintézetnél fizetési számlát nyit
  • egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
  • egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  • Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  • az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette
  • Bt, KKT, és az igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sincs élő státussal (késedelmes tartozás, vagy egyéb visszaélés miatt) a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártya-moduljában,
  • a munkáltatói igazoláson szereplő munkáltató nincs csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt
  • az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.

7. Milyen kondíciókkal érhető el a Szabad felhasználású jelzáloghitel?

Referencia kamat

3 havi BUBOR

 

 

Minősítési kategóriák

Minősítési kategóriától függő kamatfelár *

Minősítési kategóriáktól függő

THM (%)

1

4,5%

4,94%

2, 3, 4

5,5%

6,01%

5, 6, 7

6,5%

7,10%

- Szolgáltatás igénybe vételével elérhető kamatkedvezmény

min. 110.000 Ft rendszeres jövedelem átutalás (kötelező) és , továbbá 2 db/hó csoportos beszedési megbízás vagy a számlához kapcsolódó bankkártya + internet banki szolgáltatás havi  = -1%

Kamatfelár éves mértéke betéti óvadék mellett

+ 3,0 %/ év

Havi törlesztő részletekkel elszámolva

Folyósítási jutalék (egyszeri)

1 %, max. 200.000 Ft

Engedélyezett hitelösszeg alapján folyósításkor egy összegben a folyósított összegből levonva

Hitelbírálati díj

0%

Igényelt hitelösszegre számolva, a hiteligénylés befogadásával egyidejűleg

Az ingatlan fedezethez kapcsolódó díjak és feltételek

Hitelekkel kapcsolatos díjak és költségek a mindenkor érvényes díj és költségtételek vonatkozó hirdetmény szerint

Felmerüléskor

Ingatlan értékbecslés felülvizsgálata jogszabályban előírt gyakorisággal

Hitelekkel kapcsolatos díjak és költségek a mindenkor érvényes díj és költségtételek vonatkozó hirdetmény szerint

Felmerüléskor

* Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén:

A referencia kamatláb a BUBOR változásához igazodóan 3 havi kamatperiódusonként változó, míg a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített. A hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók.

A referencia-kamatláb kamatperiódusa: naptári negyedév. (Az ügyleti kamat mértéke, a referenciakamat (3 havi BUBOR) változásából eredően, és azzal megegyező mértékben változik minden év január, április, július, október hónapjának első munkanapján)

3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén:

A hitelek futamidejének függvényében a változó kamatozású hitelek kamatozása a következő lehet:

  • 3 éven belüli hitel: referenciakamat + kamatfelár (fix)
  • 3 éven túli hitel: referenciakamat + kamatfelár (változó):

Forint hitelek esetében a kamatfelár-változtatási mutató: H4F

H4F3: 3-9 éves futamidejű hitelek esetében, 3 éves kamatperiódussal

H4F4: 9-16 éves futamidejű hitelek esetében, 4 éves kamatperiódussal és

H4F5: 16-25 éves futamidejű hitelek esetében, 5 éves kamatperiódussal.

A referencia kamatláb változásának függvényében a kamat és ezáltal a havi törlesztő részlet 3 havonta változhat, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz igazítva kerül megállapításra.

A referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben rendszeresen tájékoztatja az ügyfeleket

8. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

A kölcsön ingatlanfedezete csak Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes, alapesetben per-, teher-, és igénymentes ingatlan lehet, kivéve a hitelkiváltás esetét, a Hitelintézet által korábban nyújtott saját kölcsönt, illetve az alábbiakban felsorolt kivételeket.
A fedezetül felajánlott ingatlanon az alábbiakban felsorolt idegen terhek elfogadhatóak a Hitelintézetet megelőző ranghelyen, amennyiben a jelzálogjog jogosultja írásbeli hozzájárulását adja az őt követő jelzálogbejegyzéshez.

  • A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog,
  • Állami támogatáshoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom,
  • Munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogjog,
  • Önkormányzati kölcsönhöz vagy támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog,
  • Egyéb szolgalmi jogok (pl. vízelvezetési jog).

Hitelkiváltás esetén a kiváltandó hitelhez kapcsolódó jelzálogjog a kölcsönigénylés benyújtásának időpontjában még szerepelhet a tulajdoni lapon, a kölcsön első részletének folyósítása, vagy teljes végtörlesztése után ez a teher törlésre kerül.

Az alábbi bejegyzett jogok fennállása esetén az értékbecslő vizsgálja, hogy azok mennyiben korlátozzák az ingatlan használatát, forgalomképességét:
telki szolgalmi jog, állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok.

Befogadható ingatlanok típusa: magánszemély tulajdonában álló önállóan forgalomképes lakóingatlan (társasházi, szövetkezeti, sorházas lakás) családi ház, tanya, építési telek kiegészítő fedezetként: gazdasági épület, üdülőépület, lakáshoz tartozó garázs és üdülőtelek

A fedezetül felajánlott ingatlan összes tulajdonosa zálogkötelezettként szerepel az ügyletben.

Az ingatlanfedezetet tulajdonosai kötelesek az ingatlant (kivéve építési telek) legalább tűz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítással biztosítani - építési hitel esetén építés, szerelés biztosítást kötni és a használatbavételi engedély vagy épületfeltüntetés esetén vagyonbiztosítást kötni - és a biztosítást a kölcsönfelvevő(k) kötelesek a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartani.

9. Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A kölcsön folyósítása az Adós B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett bankszámlájára történik.

10. További tájékoztatás*

Reprezentatív példa:

A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 5 éves kamatperiódussal
A hitel kamata: 6,53%
Egyéb díjak:
Fedezet értékbecslési díja: 31 668 Ft / ingatlan

Tulajdoni lap lekérésének díja: 1 500 Ft / tulajdoni lap
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12 600 Ft / ingatlan

Folyósítási jutalék: 50 000 Ft
A teljes hiteldíj mutató: 7,10%
Törlesztőrészletek összege: 37 650 Ft / hó

Törlesztőrészletek száma: 240
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 4 131 894 Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 9 131 894 Ft

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.
A példában 1 ingatlanfedezettel számoltunk.
A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: ügyleti kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás díja, fedezet értékbecslés díja,tulajdoni lap költsége, folyósítási jutalék. A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén.

A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, ahol a szabadfelhasználású jelzáloghitelre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.b3takarek.hu oldalon. 

*A reprezentatív példa a biztosítás díját nem tartalmazza.

A Lakáscélú hitel konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye