Takarék Közraktári jegy fedezet mellett történő finanszírozás

 

Kinek ajánljuk?

Szövetkezeti Hitelintézetünk ügyfeleinek forgóeszköz szükséglet kielégítésére, átmeneti likviditási hiány áthidalására.

Azon gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők, akik rendelkeznek a betárolt, tőzsdén (BÉT) jegyzett árral rendelkező árukészletükről a Takarékbank részéről elfogadott közraktár által kiállított tehermentes közraktári jeggyel. Amennyiben a kölcsönt igénylő főtevékenysége (4611) és/vagy árbevételének több, mint 50 %-a terménykereskedelemből származik, az ügylet mögé kötelező jelleggel intézményi garantőr kezességét (80%-os mértékben) szükséges bevonni. Minden egyéb ügylet esetén az intézményi kezes és a közraktári jegyen felüli egyéb biztosíték bevonása opcionális.

Kölcsön összeg:

 • minimum összeg: 10 MFt

 • maximum összeg: 200 MFt AVHGA-val, 500 MFt AVHGA nélkül

Kölcsön futamideje:

 • 91 naptól- 12 hónapig

Kölcsön kamata:

 • Ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + kamatfelár

 • Egyéb díjak, költségek: Hirdetmény szerint

Ügyfélkörrel szemben támasztott követelmények:

 • mikro-, kis- és középvállalkozás, azaz aki a KKV törvény hatálya alá tartozik;

 • nincs esedékessé vált és ki nem fizetett köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

 • gazdasági társaság ügyfél ellen nincs folyamatban felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás;

 • nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás (kivéve átütemezett NAV végrehajtási eljárás);

 • egyéni vállalkozó, őstermelő nem áll adósságrendezési eljárás alatt;

 • rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel;

 • nincs folyamatban el nem bírált cégbírósági bejegyzési kérelem miatti eljárás;

 • a cégnyilvántartásba/hatósági nyilvántartásba bejegyezték, onnan nem törölték

 • adószáma felfüggesztésre vagy törlésre nem került, vagy adószám felfüggesztésére vagy törlésére irányuló eljárás nincs folyamatban;

 • nincs KHR-ben nyilvántartott késedelmes tétele, negatív információja;

 • a kérelem beadásának időpontjában a közraktárban elhelyezett árura kiállított közraktári jegy árujegyének és a zálogjegyének egyaránt birtokban kell lennie;

 • A B3 TAKARÉK Szövetkezetnél pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amelyen a döntés szerint i hitelarányos számlaforgalmat kell bonyolítania;

Hitelkérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem (K1. és K2. számú melléklet);

 • Kiegészítő adatlap;

 • A központi Hitelkockázat-kezelési Szabályzat szerinti ügyfél azonosítási adatlap és Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat és nyilatkozat a Szövetkezeti Hitelintézettel/Takarékbankkal fennálló kapcsolatokról;

 • az ügyfél hatályos létesítő okirata, valamint aláírási címpéldány illetve egyéni vállalkozói/őstermelői igazolvány;

 • a hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás (NAV) vagy a Szövetkezeti Hitelintézet általi ellenőrzése és dokumentált igazolása annak, hogy az ügyfél szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban;

 • Készfizető kezesi adatlap(ok) (Fogyasztói kezes esetén a központi Hitelkockázat-kezelési Szabályzat mellékletét[1], egyéb esetekben jelen termékszabályzat K3. számú mellékletét kell alkalmazni);

 • Közraktári jegy (áru- és zálogjegy) a jogszabályban előírt törvényes kellékkel

 • Közraktári szerződés

 • Bérleti szerződés művi közraktározás esetén

 • Minőségi bizonyítvány

 • Biztosításról szóló igazolás

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetén be kell nyújtani továbbá

 • az ügyfél legutolsó két, lezárt üzleti év éves beszámolója a kapcsolódó mellékletekkel és az ehhez tartozó főkönyvi kivonatot és a rendelkezésre álló legfrissebb (de 3 hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonatot

Az SZJA tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, őstermelők esetében be kell nyújtani továbbá:

 • az ügyfél előző két lezárt működési évéről szóló szja. bevallását a megfelelő pótlapokkal és EBEV nyugtával együtt valamint

   

  Biztosítékok:

 • Közraktári jegy üres forgatmánnyal a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél történő óvadékba helyezése (Kizárólag a Takarékbank által minősített közraktárak által kibocsátott közraktári jegyek fogadhatóak el fedezetként)

 • Közraktár nyilatkozata vagy igazolása a közraktárba elhelyezett árura kötött biztosítási szerződésről vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésre akkor az Adós által kötött biztosítási szerződés(ek)/kötvény másolata B3 TAKARÉK Szövetkezet részére történő benyújtása, a biztosítási díjfizetés igazolása és a biztosító nyilatkozata a B3 TAKARÉK Szövetkezet javára bejegyzett hitelbiztosítéki záradékról.

 • Egyéb, ami hitelbírálat során előírásra kerül (Pl: kezesség, AVHGA, ingatlan)

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményekben, az Általános Szerződési Szabályban és az Üzletszabályzatban. A részletes feltételekről érdeklődjön a szövetkezeti hitelintézetek kollégáinál!