Szabad felhasználású jelzáloghitel

Előre nem várt kiadásokra, adósságrendezésre, nagyobb léptékű terveihez szabad felhasználású hitelünk megoldást kínál!

A szabad felhasználású kölcsön célja az igénylők olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, amelyekre valamilyen okból nem tud egyéb hitelt felvenni, de rendelkezik a Hitelintézet számára elfogadható ingatlan fedezettel. A hitel összege 500 000-50 000 000 Ft közötti, mely 36-240 hó közötti futamidőre igényelhető.

A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak. A havi törlesztő részlet magában foglalja az esedékes kamat, és a tőketörlesztés összegét. Az első törlesztő részlet esedékessége a szerződésben rögzített napon esedékes. A további törlesztő részletek minden hónap ugyanazon napján esedékesek.
A hitelt nagykorú, cselekvőképes, fizetőképes jövedelemmel és befogadható fedezeti ingatlannal, illetve harmadik, magánszemély által felkínált ingatlanfedezettel rendelkező devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.

Előtörlesztés

 • Előtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Előtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie. A Hitelintézet az előtörlesztett összeget az alábbi prioritás szerint könyveli el a hitel törlesztésére: egyéb költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. A megváltozott törlesztő-részletről az ügyfelet értesíteni kell.
 • Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Hitelintézet felé az előtörlesztés időpontját megelőző három munkanappal, a pontos összeg és dátum megjelölésével.

Végtörlesztés

 • Az adós a futamidő lejárata előtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget.
 • Végtörlesztés esetén az ügyfél számára tájékoztató levelet kell küldeni, amely tételesen tartalmazza a fizetendő összegeket.
 • Végtörlesztéskor az ügyfélnek a Hirdetmény szerinti költséget kell megfizetnie.

A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

Az adósra, adóstársra, készfizető kezesre vonatkozó feltételek

 • az adós, készfizető kezes nagykorú cselekvőképes természetes személy,
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya),
 • legalább 6 hónapja folyamatos (a jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónapos) határozatlan idejű főállású munkaviszonya - ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat - vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, betéti társaság (a továbbiakban: &#8222Bt”) beltag, közkereseti társaság (a továbbiakban: &#8222KKT” tag), a jövedelem több jogviszonyból is származhat), vagy nyugdíjas, és nincs GYES-en vagy GYED-en,
 • határozott idejű munkaviszony abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató által időszakonként meghosszabbított határozott idejű munkaszerződés legalább 3 éve folyamatosan fennáll.
 • munkáltatói telefon, amely ellenőrizhetően a munkáltatóhoz tartozik
 • szerződéskötésig a Hitelintézetnél fizetési számlát nyit
 • egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • nem szerepel sem hitelintézeti tiltólistán, sem élő statussal (késedelmes tartozás, vagy egyéb visszaélés miatt) a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában,
 • Bt, KKT, és az igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sincs élő státussal (késedelmes tartozás, vagy egyéb visszaélés miatt) a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártya-moduljában,
 • a munkáltatói igazoláson szereplő munkáltató nincs csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt

 A zálogkötelezettre vonatkozó feltételek:

 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya),
 • egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • nem szerepel sem Hitelintézeti tiltólistán, sem élő státusszal (késedelmes tartozás, vagy egyéb visszaélés miatt) a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisában,

A kölcsönügylet összes alanyára (adós, adóstárs, zálogkötelezett, készfizető kezes, egyéb adós, egyéb kezes) vonatkozó további feltételek:

 • ügyfél egy vállalkozása (Bt beltag, KKT tag esetén) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,
 • büntetőeljárás nem folyik ellene,
 • nincs lejárt köztartozása (vám, illeték, stb.),
 • nem folyik ellene végrehajtási eljárás.

 Figyelembe vehető fedezetek:

 A kölcsön ingatlanfedezete csak Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes, alapesetben per-, teher-, és igénymentes ingatlan lehet, kivéve a hitelkiváltás esetét, a Hitelintézet által korábban nyújtott saját kölcsönt, illetve az alábbiakban felsorolt kivételeket.
A fedezetül felajánlott ingatlanon az alábbiakban felsorolt idegen terhek elfogadhatóak a Hitelintézetet megelőző ranghelyen, amennyiben a jelzálogjog jogosultja írásbeli hozzájárulását adja az őt követő jelzálogbejegyzéshez.

 • A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog,
 • Állami támogatáshoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom,
 • Munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogjog
 • Önkormányzati kölcsönhöz vagy támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog
 • Egyéb szolgalmi jogok (pl. vízelvezetési jog)

Az alábbi bejegyzett jogok fennállása esetén az értékbecslő vizsgálja, hogy azok mennyiben korlátozzák az ingatlan használatát, forgalomképességét:

telki szolgalmi jog, állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok.

Befogadható ingatlanok típusa: magánszemély tulajdonában álló önállóan forgalomképes lakóingatlan (társasházi, szövetkezeti, sorházas lakás) családi ház, tanya, gazdasági épület, üdülőépület, lakáshoz tartozó garázs, építési és üdülőtelek

A fedezetül felajánlott ingatlan összes tulajdonosa zálogkötelezettként szerepel az ügyletben.

Az ingatlanfedezetet tulajdonosai kötelesek az ingatlant (kivéve építési telek) legalább tűz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítással biztosítani és a biztosítást a kölcsönfelvevő(k) kötelesek a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartani.

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Kölcsönigénylő nyomtatvány
 • Érvényes, régi típusú, lakcímet tartalmazó személyi igazolvány, vagy
 • Érvényes, kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya
 • A személyét igazoló második dokumentum (Adókártya ,útlevél, stb)
 • Azoknál az ügyfeleknél, amelyeknek van számlájuk más hitelintézetnél is, a fő számlavezető hitelintézettől bankinformáció,
 • Utolsó havi közüzemi számla+befizetést igazoló dokumentum

A jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok:

Alkalmazott esetén:

 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás,
 • Külföldről származó jövedelem esetén hiteles fordítás is szükséges a jövedelemigazolásról, adóhatósági igazolás, 3 havi fizetési számlakivonat, amelyre a munkabér érkezik

 Nyugdíjas esetén:

 • nyugdíjas igazolvány
 • utolsó havi nyugdíj szelvény, vagy utolsó 2 havi fizetési számlakivonat, amely tartalmazza a nyugdíjjóváírást

 Vállalkozó (egyéni vállalkozó, BT bel- és kültagok, KKt tagok, KFT üzletrész tulajdonosok) esetén:

 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, vagy KEKH által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy jegyzői igazolás
 • NAV jövedelem igazolás
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozásokról a vállalkozásra vonatkozóan
 • Azoknál az ügyfeleknél, amelyeknek van számlájuk más hitelintézetnél is, a fő számlavezető hitelintézettől bankinformáció, számlavezető takarékszövetkezetek esetében a fennálló kockázatvállalás mértékéről is

Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok

 • Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
 • Családi ház, ikerház, sorház esetén hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat
 • Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, amely tartalmazza az elővásárlási jogról történő lemondást is, valamint vázrajz
 • Ingatlanbiztosítási kötvény
 • Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés)

 Miért előnyös?

 • a hitelösszeg szabadon felhasználható,
 • kedvezőtlen kondícióval rendelkező, magas törlesztő-részletű hiteleit kedvezőbbre cserélheti
 • Lakossági számlavezetés esetén, ha számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat vesz igénybe, kamatkedvezmény érvényesíthető

A Szabad felhasználású jelzáloghitel konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye

 

Szerződés minták:

Kölcsönszerződés forint alapú Jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz