Személyi kölcsön

Ingatlan fedezet nélkül egyszerűen és gyorsan juthat szabad felhasználású hitelhez, ha a személyi kölcsönünket választja.

A Személyi kölcsön a rendszeres havi munkából származó igazolt jövedelemmel rendelkező a B3 Takarék és más Hitelintézetek ügyfelei hitelhez jutását kívánja szolgálni.

A kis összegű, 100 000 - 399 000 Ft kölcsön 36-60 hónap közötti futamidőre, míg nagy összegű, 400 000 - 2 000 000 Ft kölcsön 24-60 hónap közötti futamidőre igényelhető.

A kölcsön törlesztése havi részletekben, a szerződésben meghatározott napon, forintban történik. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsönszerződésben meghatározott nap. A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. Havi periódusonként a törlesztő részletek azonosak. A kölcsön konkrét összege - fenti pontban megjelölt intervallumon belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési és hitelkapacitás-vizsgálati eljárással, igénylésenként kerül jóváhagyásra.

Előtörlesztés

 • Előtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Előtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie. A Hitelintézet az előtörlesztett összeget az alábbi prioritás szerint könyveli el a hitel törlesztésére: egyéb költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. A megváltozott törlesztő-részletről az ügyfelet értesíteni kell.
 • Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Hitelintézet felé az előtörlesztés időpontját megelőző három munkanappal, a pontos összeg és dátum megjelölésével.

Végtörlesztés

 • Az adós a futamidő lejárata előtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget.
 • Végtörlesztés esetén az ügyfél számára tájékoztató levelet kell küldeni, amely tételesen tartalmazza a fizetendő összegeket.
 • Végtörlesztéskor az ügyfélnek a Hirdetmény szerinti költséget kell megfizetnie.

A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

 • Devizabelföldi, természetes személy igényelheti, aki rendelkezik:

-       Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és
-       Egy második, személyére kiállított okmánnyal (adó- vagy TB kártya, stb.).

 • Állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik.
 • Amennyiben az igénylő nyugdíjas, úgy rendelkezik továbbá:

-       nyugdíjas igazolvánnyal és
-       utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy ha a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkezik a nyugdíj, akkor az utolsó számlakivonattal.

 • Telefonnal rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjasokra nem vonatkozik):

-       munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonnal (munkáltató nevén vagy címén) (alkalmazottak esetén) és
-       otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy a munkáltató által biztosított), amin elérhető az igénylő (alkalmazottak, egyéni vállalkozók, őstermelők, szellemi szabadfoglalkozásúak esetén).

 Adós, Adóstárs, Kezes esetében további kötelező igénylései feltételek:  

 • Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme (GYED állományú személy kölcsönigénylő nem lehet), amelynek havi nettó összege 73 815,- Ft-nál nem kevesebb. Többszereplős háztartás esetén a minimális jövedelem: szereplők száma* 59 000 Ft.
 • Az igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia.
 • Elvárt minimális munkaviszony:

-       Nem pályakezdő igénylő esetén: minimum 12 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt is. Amennyiben az igénylő alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 3 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát.)
-       Pályakezdő igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dolgozik) az elvárt minimális munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazolni.

 • Határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkáltató az igénylővel időszakonként - pl. évente, félévente, stb. - újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az igénylő, akkor amennyiben ez a folyamatosság minimum 3 éve fennáll a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.)
 • Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot. Az igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt.
 • A bemutatott közüzemi számlán (ideértve a telefonszámlát is) nincs lejárt közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum.
 • az igénylő - a nyugdíjas igénylőt kivéve - legalább 2 hónapja bármely magyarországi Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdonos, amit számlakivonattal, számlaszerződéssel, vagy Hitelintézeti igazolással kell igazolni.
 • Az igénylőnek a Hitelintézetnél, illetve más magyarországi Hitelintézetnél vezetett fizetési forint számláján a hó végi kényszerhitele az utolsó 2 hónapban egyszer sem volt.
 • Az igénylőnek a Hitelintézetnél nincs 30 naptári napot meghaladó késedelmes tartozása, illetve késedelmes kötelezettségvállalása.

Figyelembe vehető fedezetek:

A lakossági személyi kölcsönhöz egyedi esetben a Hitelintézet az ügyféltől kérhet egyéb (pl.: ingatlan vagy zárolt betét) fedezetet.

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Kölcsönigénylő lap - A kölcsönigénylést a (leendő) adós és - ha van - adóstárs és/vagy készfizető kezes/ egyéb kezes együtt, írásban, a Kölcsönigénylő lap személyi kölcsönhöz c. nyomtatványon  nyújtja/nyújtják be.
 • Munkáltatói jövedelem-igazolás (30 naptári napnál nem régebbi)
 • Magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személy azonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
 • egy második, személyére kiállított, érvényes okmánnyal (adóigazolvány vagy TB kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.);
 • Gazdaságilag aktív kölcsönigénylők esetén minden esetben, és azon nyugdíjas kölcsönigénylők esetén, akik rendelkeznek számlával az utolsó 2 havi, magyarországi banknál vezetett fizetési számla kivonat (lehetőleg arról a Hitelintézetnél vezetett számláról, amelyikre a munkabér-átutalások érkeznek. Amennyiben az igénylő a Hitelintézetnél vezetteti fizetési számláját, nem kell a számlakivonatot bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.
 • Az igénylő nevére vagy állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett vezetékes vagy egyéb közüzemi szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése.
 • Vállalkozói/őstermelői igazolvány;
 • Vállalkozó esetén: Az utolsó lezárt évről szóló - 30 naptári napnál nem régebbi - NAV jövedelem-igazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében, aki

-       nem alkalmazott,
-       akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyból és vállalkozásból is származik (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett),
-       aki a saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett).

Nyugdíjas esetén:

 • nyugdíjas igazolvány;
 • nyugdíjszelvény vagy - ha számlára érkezik a nyugdíj, akkor - az utolsó számlakivonat is, amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel.

Külföldi munkavállalás esetén (amennyiben az igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) (a munkáltatói jövedelem-igazoláson túl) amennyiben az érintett országban előírás, kötelező:

 • tartózkodási engedély,
 • munkavállalási engedély

Miért előnyös?

 • egyszerűen, gyorsan, ingatlanfedezet nélkül elérhető
 • a hitelösszeg szabadon felhasználható
 • 24-36 hónapos futamidő esetén a kamatfelár FIX!
 • Kedvező havi díjú számlacsomagot igényelhet mellé
 • Lakossági számlavezetés esetén, ha számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat vesz igénybe, kamatkedvezmény érvényesíthető

A Személyi kölcsön konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye

Szerződés minta:

Kölcsönszerződés forint alapú személyi kölcsönhöz (általános)