Termőföld vásárlás előfinanszírozás

Építsük közösen gazdasága jövőjét és bízza a termőföld vásárlás előfinanszírozását helyben, szakértő pénzügyi partnerre.

Mi is az a termőföld vásárlást előfinanszírozó hitel?

A termőföld vásárlási hitelkonstrukció a 285/2015-ös kormányrendelet alapján kiírt állami termőföldek megvásárlását lehetővé tevő finanszírozási lehetőség. A hitel segítségével azok a mezőgazdasági gazdálkodók is részt vehetnek az árveréseken, illetve termőföld vásárlására nyílik lehetőségük, akiknek önereje ezt nem tenné lehetővé. A termékhez pályázati licit előfinanszírozása is kapcsolható.

Ki igényelheti a termőföld vásárlást előfinanszírozó hitelt?

A Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerint helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személy (őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság)

A termőföld előfinanszírozó hitelkonstrukció termékjellemzői

A kölcsön összege

A hitel igényelhető minimum összege nem került meghatározásra, míg maximuma a termőföld aukciós kikiáltási árának 120 %-a lehet. Ettől magasabb összeg kiegészítő fedezettel sem finanszírozható.
NHP keretében nyújtott kölcsön esetében: a hitelprogramban előírtaknak megfelelően igénybe vehető összeg minimum 3 millió Ft.
A kölcsön, a futamidő alatt díjmentesen előtörleszthető.

Önerő mértéke

Minimum a kikiáltási ár 20 %-a (beleértve a 10 % letétet is). Abban az esetben, amennyiben a pályázat nyertes hitelfelvevőnek van érvényes haszonbérleti szerződése, ott a minimum 10 % (beleértve a 10 % letétet is) önerő elfogadható önerő finanszírozás piaci kondícióval fedezet mellett.

Futamidő
Minimum 2 év, maximum 20 év.

Az NHP 2-ben történő finanszírozás esetén 2015.12.31-ig legkésőbb le kell szerződni. NHP forrásból történő finanszírozás esetén a futamidő maximum 10 év.

Kamatozás és felmerülő költségek, díjak

Ügyleti kamat:
3 havi BUBOR+1,95%

Meghatározott feltételek teljesülése esetén:
3 havi BUBOR+1,60%*

A kamat NHP program keretében:
max. 2,5 %/év, ezen felül a B3 TAKARÉK Szövetkezet semmilyen további kamatot, költséget, díjat, jutalékot nem számíthat fel az ügyfélnek a szerződéssel összefüggésben, kivéve:  a kölcsönnel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.).

Egyéb költségek

Hitelbírálati díj, kezelési költség, egyéb díjak nem kerülnek felszámításra.

Késedelmes fizetés esetén a hátralékos tartozás után az ügyleti kamaton felül 6 %-os mértékű késedelmi kamat számítható fel. A közjegyzői okiratba foglalás, értékbecslő díja, tulajdoni lap kikérésnek díja az ügyfelet terheli. Az árverés teljes költsége az ügyfelet terheli.

A kölcsön törlesztése

Tőketörlesztés:
Évente akár 1 alkalommal a mezőgazdasági bevételekhez igazodvaaugusztus 15., október 15. és december 15., az Ügyfél igénye szerint.
Türelmi idő kivételesen, indokolt esetben, egyedi döntés alapján engedélyezhető, max. 6 hónap.

Kamatfizetés:
Negyedévente

A konstrukció igénylőjével szemben támasztott követelmények:

A vonatkozó jogszabályok alapján:

- földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú, természetes személyek, akiknek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzem központja legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határától a megvásárolt földdarab legfeljebb húsz kilométerre van;
- természetes személyként nem áll a hitelfelvevő adósságrendezési eljárás alatt;
- nincs az NFA-val szemben 120 napnál régebbi lejárt tartozása, sem közeli hozzátartozójának, illetve élettársának, vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy közeli hozzátartozója, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik;

A konstrukció igénybe vételének kizáró okai:

Nem igényelheti a Takarék termőföld vásárlási kölcsönt az az ügyfél, akinek

-       a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
-       folyamatban lévő végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás a földműves meghatározó tulajdonában lévő gazdasági társaságnál;
-       a 2013. évi CXXII. törvény alapján föld tulajdonjogát nem szerezheti meg;
-       az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységei körén kívül jár el, és így fogyasztónak minősül;
-       vállalkozói tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették;
-       hamis adatszolgáltatás miatt kizárták állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból;
-       a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
-       adószáma felfüggesztett státuszú;
-       végrehajtás alatt áll;
-       büntetőeljárás folyik ellene;

Figyelembe vehető fedezetek:

-       elsősorban az árverésen megvásárolt termőföld;
-       meglévő termőföld;
-       AVHGA kezessége, melynek díját a B3 TAKARÉK Szövetkezet fizeti meg (0,1 % mértékig);

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

- tulajdoni lap;
- árveréssel összefüggő dokumentáció (az alábbiakból minimum egy: árverésen részvételi jogosultság igazolása - kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvány, földműves-nyilvántartásból kiállított adatlap másolat, helyben lakás igazolása, regisztrációs díj, árverési biztosíték megfizetésének igazolása, árverést követően árverési jegyzőkönyv, árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolása);
- amennyiben a földrészlet nem jelenlegi bérlője a vásárló, a haszonbérleti szerződés benyújtása kötelező;
- a jogszerű földhasználó státusz igazolása;
- 2 lezárt üzleti (minimum 1 év abban az esetben, ha a hiteligénylő családi gazdaságban közreműködő családtagként már több éve tevékenykedett vagy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője volt minimum 3 éven át) év SZJA bevallása a gazdálkodási formától függő pótlappal együtt + EBEV nyugta. Családi gazdálkodás esetén a Határozatban szereplő segítő családtagok bevallása is benyújtandó.
- A központilag kiadott közvetett hatályú Ügyfél- és Partnerminősítési Szabályzat alapján előírt, az elvégzendő ügyfélminősítéshez szükséges dokumentumok;
- egyéb, a B3 TAKARÉK Szövetkezet által kért dokumentum;

Legkésőbb hitelszerződés kötéshez benyújtandó:

- adás-vételi szerződés a hitelezés tárgyául szolgáló termőföldről;
- szerződéskötéstől/folyósítástól számított 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolás (együttes, pénzügyi, ill. tartozás átütemezésre vonatkozó adatokkal bővített nemleges” adóigazolás, kivéve, ha az ügyfél szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban);
- egyéb, a döntésben előírt szerződéskötéshez előírt feltétel.

Folyósításig benyújtandó dokumentáció:

A kölcsön folyósításának feltétele: a szerződés(ek) közjegyzői okiratba foglalása megtörténjen, valamint a kölcsön fedezetéül szolgáló biztosítékok, a szerződés tartalmának megfelelően a B3 TAKARÉK Szövetkezet rendelkezésére álljanak. Amennyiben a megvásárolandó termőföld a fedezet, az NFA hozzájárulása szükséges a B3 TAKARÉK Szövetkezet jelzálogjogának bejegyzéséhez.  Folyósítás előtt legalább széljegyen igazolandó az B3 TAKARÉK Szövetkezet jelzálogjog bejegyzési kérelme és ezt megelőző sorrendben a vásárló tulajdonjog bejegyzési kérelmének széljegyen történt bejegyzése az adásvételi szerződés alapján.  Önerő megfizetésének hitelt érdemlő igazolása. (Amennyiben az önerő részben vagy egészben a hitellel együtt kerül az eladó felé átutalásra, ebben az esetben a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél történő rendelkezésre állás és az átutalási megbízás benyújtása elegendő.)

Miért válassza a B3 TAKARÉK Szövetkezetet a finanszírozáshoz?

Azért, mert

-  gyors, szakértő segítséget nyújtunk
-  maximális ügyféltámogatást biztosítunk a kölcsön igénylésének folyamata során;
-  hosszú távú, személyes partnerkapcsolat helyben;
-  a termőföld kikiáltási ár letétjének megfinanszírozására is lehetőséget nyújtunk kiegészítő konstrukcióban.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely fiókunkhoz.

*Amennyiben az ügyfél az alábbi feltételekből legalább 3-nak megfelel :

Meglévő ügyfél esetében:

- kizárólagos számla forgalmát a B3 TAKARÉK-nál bonyolítja
- hitellel rendelkezik/rendelkezett, mely problémamentes volt a hitel futamideje alatt
-3 éven túli ügyfélkapcsolata van a Takarékszövetkezettel
- számlavezetés mellett több terméket igénybe vesz (bankkártya, e-bank, hitel, megtakarítási számla, értékpapír számla, stb)
- családi gazdaság tagjai a B3 TAKARÉK-nál vezetnek számlát, vesznek igénybe egyéb szolgáltatást
- egyéb, a gazdasághoz kapcsolódó cégek a B3 TAKARÉK-nál vezetnek számlát, vesznek igénybe egyéb szolgáltatást
- jelentős, fontos ügyfele a fióknak

Új ügyfél esetében:

- számla forgalmát a B3 TAKARÉK-nál fogja bonyolítani
- a számlavezetés mellé több szolgáltatást is igénybe fog venni
- családi gazdaság tagjai a B3 TAKARÉK-nál vezetnek számlát, vesznek igénybe egyéb szolgáltatást
- egyéb, a gazdasághoz kapcsolódó cégek a B3 TAKARÉK-nál vezetnek számlát, vesznek igénybe egyéb szolgáltatást
- volt hitele a Takarékszövetkezetnél, amely problémamentes volt a hitel futamideje alatt
- jelentős, fontos ügyfele lenne a fióknak

A Termőföld vásárlási hitel további kondícióiról az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

Hirdetmény a Takarék termőföld vásárlási kölcsön kamatairól, kondícióiról