Takarék Vidékfejlesztési Programhoz Kapcsolódó Előleg Lehívási Garancia

 

 Kinek ajánljuk?

 A Széchenyi 2020 támogatási ciklusban a Vidékfejlesztési Program (VP) projekt keretében meghirdetett beruházás jellegű pályázatok nyertesi számára.

 A nyertes pályázók az elnyert pályázat támogatási előleg lehívásához szükséges garancia kibocsátását igényelhetik a B3 TAKARÉK Szövetkezettől.

A VP alá tartozó projekt jellegű, beruházáshoz kapcsolódó jogcímekre - kivéve LEDER/HACS program és az egyszerűsített elbírálás alá eső rendszeres támogatás kategóriába eső jogcímek - érvényes, hatályos támogatói okirattal rendelkező mikro, kis- és középvállalkozások:

 • gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók
 • egyéni cég
 • adószámmal rendelkező mezőgazdasági őstermelők
 • családi gazdálkodók.

Termék előnye: 

 • kedvező kondíció

 • akár ingatlan fedezet nélkül

 • induló vállalkozás is igényelheti

 • egyszerű, gyors bírálati folyamat

 • minimális dokumentációs igény

  Garancia maximális összeg:

  A támogatói okiratban megítélt támogatás 50%-a , de legfeljebb 200 MFt

  Kezdő vállalkozás részére: 50 MFt

  Garancia lejárata:

  Kibocsátástól számított 2 év, de legfeljebb a MÁK felé történő előleg elszámolás elfogadása vagy a támogatási okiratban szereplő utolsó előleg elszámolási mérföldkövet kövező 30. nap

  Garancia díja:

  Maximum 50 millió Ft összegű garancia esetén: 

 • Garancia díja: évi 2,5%

 • AVHGA kezességvállalási díja évi 80% mértékű kezességvállalás esetén 0,6%

  50 -200 millió Ft összegű garancia esetén: 

 • Garancia díja: évi 2,5%

 • AVHGA kezességvállalási díja: 

80%-os mértékű kezességvállalás: évi 1,424%

70%-os mértékű kezességvállalás: évi 1,245%

60%-os mértékű kezességvállalás: évi 1,068%

 Az igénybevétel feltételei, az Ügyféllel szemben támasztott követelmények: 

 • mikro-, kis- és középvállalkozás, azaz aki a KKV törvény hatálya alá tartozik;

 • nincs esedékessé vált és ki nem fizetett köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

 • nincs folyamatban felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás a gazdasági társaság ügyfél ellen;

 • nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás (kivéve átütemezett NAV végrehajtási eljárás);

 • egyéni vállalkozó, őstermelő nem áll adósságrendezési eljárás alatt;

 • rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel;

 • nincs folyamatban el nem bírált cégbírósági bejegyzési kérelem miatti eljárás;

 • a cégnyilvántartásba/hatósági nyilvántartásba bejegyezték, onnan nem törölték;

 • adószáma felfüggesztésre vagy törlésre nem került, vagy adószám felfüggesztésére vagy törlésére irányuló eljárás nincs folyamatban;

 • nincs KHR-ben nyilvántartott késedelmes tétele, negatív információja;

 • nincs kizárva a közbeszerzéses eljárások alól, munkaügyi eljárás nem folyik ellene;

 • ügyfél minősítése nem lehet rosszabb, mint D1;

 • Irányító Hatóság által kiállított érvényes támogatói okirattal rendelkezik;

 • a garanciát kibocsátó Szövetkezeti Hitelintézetnél/Takarékbanknál vezeti a Kifizető Ügynökség (MÁK) felé bejelentett támogatási célszámláját;

 • rendelkezik a Szövetkezeti Hitelintézetnél/Takarékbanknál vezetett pénzforgalmi számlával, vagy vállalja, hogy pénzforgalmi számlát nyit;

 • megfelel az AVHGA hatályos Üzletszabályzatában és az Egyedi megállapodás mellékletét képező Paraméter listában foglalt feltételeknek

 • Az ügyfél részére kiadott garanciák közül az elmúlt 5 évben egy sem került beváltásra;

 • Az elmúlt években esetlegesen elnyert pályázatokkal kapcsolatban költségvetési oldalról nem merült fel probléma.

  Hitelkérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok 

 • Hitelkérelem (K1. és K2. számú melléklet);

 • Kiegészítő adatlap;

 • a központi Hitelkockázat-kezelési Szabályzat szerinti ügyfél azonosítási adatlap és Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat és nyilatkozat a Szövetkezeti Hitelintézettel/Takarékbankkal fennálló kapcsolatokról;

 • az ügyfél hatályos létesítő okirata, valamint aláírási címpéldány illetve egyéni vállalkozói/őstermelői igazolvány;

 • a hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás (NAV) vagy a Szövetkezeti Hitelintézet általi ellenőrzése és dokumentált igazolása annak, hogy az ügyfél szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban;

 • Készfizető kezesi adatlap(ok)

 • Zálogkötelezteti adatlap(ok), amennyiben ingatlan bevonása szükséges;

 • AVHGA kezesség igényléséhez szükséges nyilatkozatok és kérelmek (aktuálisan az AVHGA honlapjáról tölthetők le);

 • Pénzügyi terv, forrásszerkezet;

 • Irányító Hatóság által kiállított érvényes támogatói okirat. 

  A számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetén be kell nyújtani továbbá

 • az ügyfél legutolsó két, lezárt üzleti év éves beszámolóját a kapcsolódó mellékletekkel és az ehhez tartozó főkönyvi kivonatot és a rendelkezésre álló legfrissebb (de 3 hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonatot 

  Az SZJA tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, őstermelők esetében be kell nyújtani továbbá:

 • az ügyfél előző két lezárt működési évéről szóló szja. bevallását a megfelelő pótlapokkal és EBEV nyugtával együtt valamint

 • az ügyfél előző két lezárt működési évéről szóló bevételi nyilvántartását. 

Induló vállalkozások esetében  

 • az üzleti terv, annak megvalósíthatósága a reális gazdasági, pénzügyi és környezeti viszonyok, tulajdonosi háttér, tőkehelyzet vizsgálandó a hatályos Ügyfél- és Partnerminősítési Szabályzat alapján 

  Biztosítékok:

  Maximum 50 millió Ft összegű garancia esetén: 

 • AVHGA készfizető kezességvállalása

 • Természetes magánszemély készfizető kezes

  50-200 millió Ft közötti garancia esetén 

 • AVHGA készfizető kezességvállalása

 • Természetes magánszemély készfizető kezes

 • 100 m Ft-ot meghaladó garancia igény esetén ingatlan bevonása kötelező

   

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményekben, az Általános Szerződési Szabályban és az Üzletszabályzatban. A részletes feltételekről érdeklődjön a szövetkezeti hitelintézetek kollégáinál!