CSOK

A Kormány 2016. január 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a Családok Otthonteremtési Kedvezmény igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.

 

 

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
  • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy
  • fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

3. Mekkora összegű támogatás igényelhető?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől.
Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.

 

 • Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

 

Lakás minimális hasznos alapterület (nm) Eltartott gyermekek száma Támogatás összege
40 1 600 000 Ft
50 2 1 430 000 Ft
60 3 2 200 000 Ft
70 4 vagy több gyerek 2 750 000 Ft

 

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).
Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.
Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

Új lakás vásárlás és építés esetén igényelhető támogatási alapösszegek

 

Eltartott gyermekek száma CSOK összege (Ft)*

Minimális hasznos alapterület**

    Lakás (nm) Egylakásos lakóépület (nm)
1 600.000,- 40 70
2 2.600.000,- 50 80
3 vagy több 10.000.000,- 60 90

 

*Ha az igénylők már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető CSOK különbözete igényelhető.
**A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét az összes, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző (eltartott és vállalt) gyermek száma alapján kell meghatározni, akire tekintettel a CSOK-ot igénylik (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).

 

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak esetén a közös és nem közös gyermeke(ke)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermeke(ke)et is, élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(ke)t az alábbi részletezésnek megfelelően.

 4. Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában - házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére - a meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

5. Egyéb feltételek

a) A lakás vételárára vonatkozó előírás
Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
A használt lakás vételára a rendeletben meghatározott összegen belüli, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:
Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

c) Többlet ingatlan tulajdon:
CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont).

d) Számlabenyújtási kötelezettség:
Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.

e) Komfortosság
Lakáscéltól függően az alábbiak a komfortfokozati elvárások:

Lakáscél
Komfortfokozat
új lakás építés összkomfortos
új lakás vásárlás összkomfortos
meglévő lakás bővítésevásárlása legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá váló
használt lakás vásárlása legalább komfortos

Ezen felül a hitelintézet által elfogadott lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas kell, legyen.

6. A három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

meglévő gyermek(ek) száma vállalt gyermek(ek) száma 2016.01.01-jét megelőzően már igénybe vett támogatás CSOK összege
0 legfeljebb 3 nincs 10 000 000 Ft
1 legalább 2 nincs 10 000 000 Ft
2 legalább 1 nincs 10 000 000 Ft
3 0 nincs 10 000 000 Ft
1 legalább 2 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája1 10 000 000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege
2 legalább1 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája1 10 000 000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege
3 0 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája1 10 000 000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege

A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.

A 10 000 000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A 10 millió forint CSOK támogatás igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek:

 • az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában - házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele).

A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.


A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint