B3 Lakáscélú hitel

Vásárlásra, építésre, korszerűsítésre, felújításra és meglévő lakáscélú hitel kiváltására is alkalmas.

1. Miért előnyös Önnek a Lakáscélú hitel?

 

 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül.
 • Kedvező kamattal igényelhető, a hirdetményben szereplő feltételek teljesítése esetén további kamatkedvezmény is igénybe vehető

 


2. Milyen célokra igényelhető a Lakáscélú Hitel?

 

Magyarország területén lévő

 • Lakásvásárlásra, azaz használt, valamint új építésű lakó- vagy üdülőingatlan megvásárlásának finanszírozására.
 • Telekvásárlásra, azaz lakó vagy üdülőtelek megvásárlásának finanszírozására.
 • Lakásépítésre, azaz lakó- és üdülőingatlan építésének finanszírozására. Építési körbe tartozik a saját kivitelezésben, illetve a megbízás alapján (vállalkozói generál kivitelezés) történő lakásépítés is. Építési célnak minősül továbbá az emeletráépítés, tetőtér-beépítés, valamint a bővítés abban az esetben, ha a lakószobák száma legalább eggyel nő.
 • Lakásfelújításra: azaz lakó- és üdülőingatlan egészére vagy annak egy részére kiterjedő felújításnak, általános javítási munkálatainak finanszírozására. Ezen tevékenységek lehetnek építési vagy szakhatósági engedélyhez, vagy azokhoz nem kötött munkálatok.
 • Lakáskorszerűsítésre: azaz meglévő lakóépület komfortfokozatának növelése céljából elvégzendő munkálatokra (víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése; fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs; központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások alkalmazását is; az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat; a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése).
 • Hitelkiváltás: fennálló lakáscélú hitel kiváltása

 


3. Milyen devizanemben érhető el?

 

 • A Lakáscélú Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 


4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

 

 • A kölcsön összege minimum 500 ezer forint, maximum 50 millió forint.

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi "jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

 

 

5. Milyen futamidőre lehet a Lakáscélú Hitelt igényelni?

 

 • A kölcsön futamideje minimum 3, maximum 20 év.

 

 

6. Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

 

 • az igénylő (k) nagykorú cselekvőképes, természetes személy
 • állandó bejelentett lakhellyel, érvényes személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély,személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik
 • legalább 6 hónapja folyamatos (a jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónapos) határozatlan idejű főállású munkaviszonya - ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat - vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, betéti társaság (a továbbiakban: &#8222Bt”) beltag, közkereseti társaság (a továbbiakban: "KKT” tag), a jövedelem több jogviszonyból is származhat), vagy nyugdíjas, és nincs GYES-en vagy GYED-en,
 • határozott idejű munkaviszony abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató által időszakonként meghosszabbított határozott idejű munkaszerződés legalább 3 éve folyamatosan fennáll.
 • munkáltatói telefon, amely ellenőrizhetően a munkáltatóhoz tartozik
 • szerződéskötésig a Hitelintézetnél fizetési számlát nyit
 • egyéni vállalkozóként illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette
 • Bt, KKT, és az igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sincs élő státussal (késedelmes tartozás, vagy egyéb visszaélés miatt) a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelmoduljában, sem annak bankkártya-moduljában,
 • a munkáltatói igazoláson szereplő munkáltató nincs csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt
 • Az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.

 


9. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

 

A kölcsön ingatlanfedezete csak Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes, alapesetben per-, teher-, és igénymentes ingatlan lehet, kivéve a hitelkiváltás esetét, a Hitelintézet által korábban nyújtott saját kölcsönt, illetve az alábbiakban felsorolt kivételeket.
A fedezetül felajánlott ingatlanon az alábbiakban felsorolt idegen terhek elfogadhatóak a Hitelintézetet megelőző ranghelyen, amennyiben a jelzálogjog jogosultja írásbeli hozzájárulását adja az őt követő jelzálogbejegyzéshez.

 

 • A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog,
 • Állami támogatáshoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom,
 • Munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogjog,
 • Önkormányzati kölcsönhöz vagy támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog,
 • Egyéb szolgalmi jogok (pl. vízelvezetési jog).


Lakáscélú hitelkiváltás esetén a kiváltandó hitelhez kapcsolódó jelzálogjog a kölcsönigénylés benyújtásának időpontjában még szerepelhet a tulajdoni lapon, a kölcsön első részletének folyósítása, vagy teljes végtörlesztése után ez a teher törlésre kerül.

 

Az alábbi bejegyzett jogok fennállása esetén az értékbecslő vizsgálja, hogy azok mennyiben korlátozzák az ingatlan használatát, forgalomképességét:
telki szolgalmi jog, állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok.

 

Befogadható ingatlanok típusa: magánszemély tulajdonában álló önállóan forgalomképes lakóingatlan (társasházi, szövetkezeti, sorházas lakás) családi ház, tanya, építési telek kiegészítő fedezetként: gazdasági épület, üdülőépület, lakáshoz tartozó garázs és üdülőtelek.

 

A fedezetül felajánlott ingatlan összes tulajdonosa zálogkötelezettként szerepel az ügyletben.

 

Az ingatlanfedezetet tulajdonosai kötelesek az ingatlant (kivéve építési telek) legalább tűz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítással biztosítani - építési hitel esetén építés, szerelés biztosítást kötni és a használatbavételi engedély vagy épületfeltüntetés esetén vagyonbiztosítást kötni - és a biztosítást a kölcsönfelvevő(k) kötelesek a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartani.

 

 

10. Hogyan történik a kölcsön folyósítása? 
A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik.


Új lakás építése esetén 
A kölcsön folyósítása - az ingatlan készültségi fokával arányosan - legalább kettő, legfeljebb öt, a hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra. 
Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja. 
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt fizetési számlára átutalással történik. 
A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.


Új lakás vásárlása esetén 
A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

 


11. Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Lakásépítés esetén
A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján - az egyes folyósítási feltételekhez rendelten - helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakás vásárlása esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával történik.

 

 

További tájékoztatás

A kölcsönszerződés feltételeit - kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.

Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.) is tájékozódni.

 

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A B3 TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, ahol a lakáscélú hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.b3takarek.hu oldalon. 

 

A Lakáscélú hitel konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények